Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Zkušebna protivýbuchových ochran

Zkušebna protivýbuchových ochran je, v rámci zkušebnické, výzkumné a zakázkové činnosti, schopna řešit problematiku v oblasti protivýbuchové prevence v různých průmyslových oblastech. Zkušebna se především zaměřuje na zkoušení, odborné posuzování, konzultační činnost a výzkum protivýbuchových systémů, zařízení, konstrukcí a materiálů sloužících k ochraně před účinky výbuchového děje prachovzdušných a plynovzdušných směsí, které mohou nastat v průmyslových provozech. K těmto činnostem slouží v České republice unikátní komplex tří výbuchových pokusných štol VVUÚ, a.s., ve Štramberku s délkou až 300 m. V tomto komplexu je možno simulovat výbuchy s reálnými parametry odpovídající podmínkám v důlních, ale i ostatních provozech. Více Zkušební štoly ve Štramberku.

Akreditované zkoušky zkušebny protivýchových ochran

Zkouška účinnosti zařízení ke snižování rizika zapálení metanovzdušné směsi provozem důlních razicích a dobývacích strojů
Jedná se o dynamickou zkoušku postřiků dobývacích a razicích kombajnů pro eliminaci rizika iniciace metanovzdušné směsi při provozu v důlních podmínkách. Zkoušeným zařízením je rozpojovací orgán stroje vybavený noži, zařízení ke snižování rizika zapálení metanovzdušné směsi (postřik), rozvod skrápěcí vody a pohon rozpojovacího orgánu.

Zkoušky vyhovují požadavkům snižování možnosti zapálení metanu ve smyslu § 259, odst. 1 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění a požadavkům technických norem ČSN EN 1710 a ČSN EN 1127-2 +A1 pro ověření účinnosti ochranného postřiku proti vznícení výbušné směsi provozem důlních dobývacích strojů.
Zkoušky jsou použitelné k vystavení prohlášení o shodě nebo certifikaci ATEX.

Zkouška výbuchovzdornosti (reflexní tlak 0,5 a 1,0 MPa)
Zkouška důlních hrázových objektů z různých materiálů a jejich vybavení, což jsou hrázové dveře, dveře pro průlez, hrázová lutna a poklop, průchod pro dopravník, hrázový průvětrník. Cílem je ověření výbuchovzdornosti těchto zařízení při výbuchovém reflexním tlaku 0,5 nebo 1,0 MPa dle požadavků vyhlášky ČBÚ č. 4/1994 Sb., v platném znění.

Zkoušky jsou prováděny v pokusných štolách ve Štramberku.

Zkouška zařízení proti přenosu výbuchového plamene
Doprovodná zkouška prováděná současně se zkouškou výbuchovzdornosti pro průchod dopravníku nebo hrázového průvětrníku k odzkoušení funkce zařízení zabraňující průšlehu výbuchového plamene za hrázový objekt.

Zkouška uzavíracího mechanismu hrázových objektů
Zkouška prováděná v pokusných štolách ve Štramberku, kdy se zkouší funkčnost uzavíracího mechanismu průchodu pro dopravník nebo hrázový průvětrník při nejnižším definovaném tlaku během kterého ještě může dojít k přenosu výbuchu v důlním prostředí.

Zkouška účinnosti protivýbuchových uzávěr
Zkouška vodních (korýtka, vaky) i prachových protivýbuchových uzávěr zabraňující přenosu výbuchu v dolech je prováděna v pokusných štolách ve Štramberku a odpovídá požadavkům vyhlášky ČBÚ č. 10/1994 Sb., v platném znění, kdy za definovaného výbuchového tlaku nesmí dojít v určené vzdálenosti k průšlehu výbuchového plamene.

Zkouška tlakové odolnosti
Zkoušky tlakové odolnosti vrat, dveří, požárních dveří, oken a krytých prostupů stavebních objektů, namáhaných výbuchovým tlakem do 450 kPa, extrémně od 0,5 až do 1,0 MPa. Zkouška je prováděna v pokusných štolách ve Štramberku.

Neakreditované zkoušky a ostatní činnosti

Zkouška plynotěsnosti
Zkouška plynotěsnosti resp. plynopropustnosti dveří, požárních dveří, vrat a krytých prostupů stavebních objektů se provádí za definovaného přetlaku indikačního plynu dle požadavků zákazníka z obou stran zařízení a je stanoveno množství prošlého plynu na jeden metr těsnění za jednu hodinu.

Zkouška odolnosti proti výbuchu oken, dveří a okenic dle ČSN EN 13123-1 ČSN EN 13124-1

Spolupráce a experimentální ověřování při projektech VVaI v oborech činnosti - výzkumná činnost v oblasti výbuchu a požáru v uzavřených prostorách

Posuzování odolnosti stavebních objektů a systémů ochran proti tlakové a tepelné expozici prachovzdušných nebo plynných směsí včetně experimentálního ověřování - hodnocení dynamiky výbuchu

Posuzování a ověřování materiálů a konstrukcí protivýbuchových uzávěr, hrázových dveří, hrázových objektů a tlakově odolných dveří

Ověřování příčin a následků výbuchu uhelného prachu nebo metanovzdušných směsí

Sledování dynamiky výbuchu – rozvoj a útlum výbuchových dějů v prostoru 1D a 2D šíření

Pronájem pokusných štol ve Štramberku

Vybrané reference

 • OKD, a.s.
 • BBM Maschinenfabrik Meran GmbH
 • Eickhoff GmbH
 • dh mining systém GmbH
 • Industriemaschinen Bergbau GmbH
 • FAMUR S.A.
 • T Machinery, a.s.
 • OSTROJ, a.s.
 • Zapletal-Kovo, a.s.
 • Dr. Klaus Schulte GmbH
 • Sandvik
 • Joy Global

Video

Kontakty

Ing. Jakub Zdebski, odborný garant

tel.: +420 596 252 343
mob.: +420 606 744 198
e-mail: zdebskij@vvuu.cz