Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Projekty, věda a výzkum

Výzkumné projekty

Speciální nálože pro zvýšení efektivity zásahů jednotek HZS - VI20172019081

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020

Doba realizace projektu: 01.01.2017 – 31.12.2019

Poskytovatel: MV ČR

Hlavní řešitel: VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice

Další řešitelé: Explosia, a.s., Semtín 107, 530 50 Pardubice

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba

Popis projektu: Projekt má dva hlavní cíle:
1. Vývoj průnikové nálože
2. Vývoj velkoobjemového chrliče hasicího média pro jednorázové použití

Průniková nálož
Cílem je vyvinout jednoduše sestavitelnou nálož k rychlému vytvoření otvoru ve stavební přepážce a k zahájení hašení v místě požáru. Nálož bude vyvinuta ve variantě pro vertikální konstrukce (zdi objektu) a horizontální konstrukce (podlahy, střechy objektu). Nálož se bude skládat z obalu definovaného provedení a trhaviny, která bude vkládána dovnitř. Krycím médiem v obalu bude voda nebo vodní gel. Případně pro zvýšení výkonu budou odzkoušeny k použití vysokohustotní materiály nebo kovové prášky. Z hlediska bezpečného použití (sálavé teplo z požáru) bude definován bezpečný manipulační čas pro použití nálože v závislosti na teplotě stavební přepážky, s kterou bude nálož v kontaktu.

Velkoobjemový chrlič
Cílem je vyvinout chrlič hasicího média pro jednorázové použití o objemu 500 l až 1000 l náplně. V podstatě se bude jednat o velkoobjemový vak (obdoba FIBC vaku) speciálního tvaru a provedení, jehož významným prvkem budou "destrukční švy". Vak bude naplněn vodou (popř. jiným hasicím médiem) a k použití bude připraven po vložení nálože definované trhaviny. Energie výbuchu roztrhne "trhací švy" a vychrlí hasivo požadovaným směrem do stanoveného prostoru (proti čelu požáru). Vak se uvolněnou energií pohybuje přesně opačným směrem (od čela požáru). Z chrličů bude možné postavit tzv. "pasivní" bariéry k ochraně objektů nebo ke směrování případně zastavení postupu požáru. V případě použití vody, bude možné chrliče plnit z vodovodního řádu, pokud bude v dosahu, nebo bude voda čerpána z běžného cisternového vozu. Bariéra bude iniciována odpálením náloží.

Zkušební zařízení, Zkoušky a vývoj bezpečnostních a pojistných prvků v průmyslu a hornictví

Dotační program "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015"

Doba realizace projektu: 1.7.2015 - 31.3.2017

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Popis projektu: Vybudovat speciální zkušebnu bezpečnostních a pojistných prvků průmyslových zařízení, rázových objektů při hlubinné těžbě se speciálními zkušebními nádobami umožňujícími vyvíjet, zkoušet a zdokonalovat výrobky VVUÚ, a.s. a nabízet tuto speciální službu i dalším výrobcům bezpečnostních pojistných prvků a speciálních armatur v průmyslu a prvků pro uvolnění nebo zabránění přenosu exploze a dále provozovatelům technologií s těmito speciálními bezpečnostními prvky.

Vyvinout nový výrobek - bezpečnostní pojistnou membránu pro odolnost na podtlak 0,8 bar s pulzacemi podtlaku 0,5 - 0,7 bar se statickým otevíracím tlakem 0,1 bar. V rámci vývoje provést výpočtovou analýzu plastické deformace plechů při lisování vydutí membrán s vazbou na lisovaný průměr, stanovení výšky vydutí a šířku a únosnost laserově vypalovaných pojistných můstků, speciálních podtlakových segmentů a bodových svárů pro požadované podtlakové odolnosti.

Zavést nové zkoušky na zkušebních zařízeních instalovaných v rámci projektu.

Pro více informací klikněte zde.

Aktualizace havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve spolupráci s hasičským záchranným sborem pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů.

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015

Doba realizace projektu: 2010 - 2013

Poskytovatel: MV ČR

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na aplikovaný výzkum zabývající se specifikací možných ohrožení obyvatelstva a bezpečnosti měst a obcí mimořádnými událostmi při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Řešil metodické postupy pro řešení havarijních situací a mimořádných událostí při uvedených činnostech.

Vliv teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie s nebezpečím výbuchu prachu.

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015

Doba realizace projektu: 2010 - 2015

Poskytovatel: MV ČR

Popis projektu: Projekt řeší vliv možného teroristického útoku na vybrané průmyslové technologie a provozy, které jsou charakteristické nebezpečím výbuchu prašného prostředí. Jedná se zejména o průmyslové provozy, které pracují např. s uhelným prachem, práškovým kovem, potravinářskými a chemickými prachy včetně farmaceutických provozů. Projekt by měl stanovit výbuchové parametry daných prostředí, koncentrace jejich výbušnosti, závažnost následků pro dané technologie při dokonaném výbuchu a následky pro nejbližší zasažené okolí tlakovou vlnou a vzniklými fragmenty.

Detection and Identification of Explosive Precursors and Explosives (Detekce a identifikace prekurzorů výbušnin a výbušnin)

Grant v rámci Akčního plánu boje s kriminalitou – Posilování bezpečnosti výbušnin

Doba realizace projektu: 2010 - 2012

Poskytovatel: Evropská komise, Odbor bezpečnosti

Popis projektu: Obsahem projektu bylo provedení výzkumu v rámci implementace akčního plánu Evropské unie na posílení bezpečnosti výbušnin. První část projektu byla zaměřena na výbušniny pro civilní použití definované Směrnicí Rady 93/15/EHS a možnost jejich před/po výbuchové detekce. Tato část legislativně navazuje na Směrnici Komise 2008/43/ES o identifikaci a sledovatelnost civilních výbušnin. V druhé části se projekt zabýval chemickými prekurzory výbušnin, které byly stanoveny jako nejvíce rizikové z hlediska dostupnosti a možného použití pro výrobu výbušnin. V rámci projektu byly prováděny laboratorní experimenty, praktické zkoušky a provozní ověření. Cílem bylo shromáždění relevantních experimentálních údajů a podkladů pro přípravu možných legislativních opatření a technických řešení, zajišťujících zvýšení bezpečnostních standardů při nakládání s výbušninami.

Výzkum a vývoj bezpečnostních prvků požárních a výbuchových systémů v průmyslu - TIP

Účelová podpora programového projektu Výzkum a vývoj na rok 2009

Doba realizace projektu: 2009 - 2010

Poskytovatel: MPO ČR

Popis projektu: Cílem projektu byl výzkum a vývoj systémů specifických bezpečnostních prvků pro průmyslové provozy (bezpečnostní prvky ochrany proti výbuchu, bezpečnostní prvky ochrany proti požáru, senzor ke kontinuálnímu měření prašnosti, uzavírací klapa PDIO - nadlimitních rozměrů), rozšíření dosavadní výzkumné činnosti společnosti VVUÚ, a.s. o plánovitý výzkum v oblasti dílčích částí složitých bezpečnostních systémů a vytvoření podmínek pro budoucí výrobu a vzájemné propojení těchto dílčích částí. Dotace přispěla ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti společnosti a ke zvýšení její konkurenceschopnosti v rámci států EU a tím zmenšení rozdílů hospodářské úrovně ČR a států EU. Výsledky projektu jsou využity v ČR i mimo ČR.

Vzdělávací projekty

Rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění vzdělávání zaměstnanců VVUÚ, a.s.

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – ADAPTABILITA

Doba realizace projektu: 2009 – 2011

Poskytovatel: MPSV ČR

Popis projektu: Obsahem a cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání zaměstnanců společnosti VVUÚ, a.s. za účelem zvýšení jejich adaptability nejen na trhu v ČR, ale i v rámci celé EU. Projekt byl zaměřen na obecné vzdělávání zaměstnanců, kdy největší důraz byl kladen na schopnosti komunikace jednotlivce, na získání potřebných jazykových znalostí a na zvládnutí práce s IT. Cílovou skupinu tvořili téměř všichni zaměstnanci společnosti z různých pracovních pozic.

Specifické vzdělávání zaměstnanců VVUÚ, a.s.

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – EDUCA

Doba realizace projektu: 2010 – 2011

Poskytovatel: MPO ČR

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na zajištění specifického vzdělávání zaměstnanců společnosti VVUÚ, a.s., které přispělo k jejich odbornému rozvoji, zkvalitnění práce na daných pozicích a také zvýšení možností zastupitelnosti mezi jednotlivými vybranými pracovními pozicemi. Realizace projektu byla zaměřena na oblasti zkušebnictví, analýzy rizik a strojírenské výroby. Hlavním cílem projektu bylo předávání si zkušeností formou specifického školení mezi zaměstnanci společnosti, což mimo jiné také vedlo k udržení a rozvoji stávajících pracovních pozic a upevnění pozice žadatele na trhu.

Zvýšení profesních dovedností zaměstnanců VVUÚ, a.s.

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – EDUCA

Doba realizace projektu: 2013 – 2015

Poskytovatel: MPO ČR

Popis projektu: Vedení VVUÚ, a.s. vnímá hlavní nedostatek v absenci specifického vzdělávání. Obvykle jsou specifické schopnosti rozšiřovány jen v rámci každodenní praxe a případná školení (často za podpory EU), která jsou realizována, jsou obecného charakteru. Z toho důvodu je potřeba věnovat pozornost specifickému vzdělávání, které rozšíří možnosti uplatnění stávajících pracovníků. Oblasti služeb příjemce jsou dosti rozsáhlé a zaměření jednotlivých pracovních pozic se mnohdy vzájemně prolíná. Také z tohoto důvodu je vhodné pracovníky specificky školit, aby se zvýšila možná zastupitelnost jednotlivých pozic.

Navíc s ohledem na současnou ekonomickou situaci je potřeba neustále klást důraz na specifičnost, odbornost poskytovaných služeb a snaha vymezit se vůči konkurenci na trhu. Znalosti získané v rámci projektu jsou nepřenositelné, jelikož se jedná o tak specifické školení, že jej není možné kvalitně zajistit dodavatelskou formou.

Vzdělávejte se pro stabilitu

Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Doba realizace projektu: 2013 – 2014

Poskytovatel: MPSV ČR prostřednictvím Úřadu práce Ostrava

Popis projektu: Cílem projektu bylo udržení zaměstnanosti a posílení odborných znalostí zaměstnanců VVUÚ, a.s., zejména svářečů.

Školicí středisko VVUÚ, a.s. pro oblast provozní, protipožární a protivýbuchové bezpečnosti

Program: Průmysl a podnikání

Doba realizace projektu: 2006

Poskytovatel: MPO ČR

Popis projektu: Projekt byl realizován jako stavební oprava (bez nutnosti stavebního povolení) jednoho patra existujícího objektu, vybavení upravených prostor zařízením a zhotovení a montáž školicích pomůcek. Realizace všech prací a dodávek byla řízena vlastními pracovníky, některé práce byly provedeny kapacitami žadatele, dílčí odlišné činnosti a samostatné specifické dodávky byly objednávány průběžně a byl prováděn výběr z více potenciálních dodavatelů. V 05/2006 byly započaty bourací práce na které v průběhu června navázaly stavební úpravy (výměna oken, podlahy, vyzdívky). V průběhu 06-07/2006 probíhaly práce na elektroinstalaci, vodařské a topenářské práce, vzduchotechnika. V průběhu srpna došlo k ukončení řemesel, začaly práce na vybavení interiéru, montáž pomůcek a tyto dodávky, které byly koncem srpna 2006 ukončeny. Provoz byl zahájen 11.9.2006. Toto školicí středisko získalo ocenění za nejlepší podnikatelský projekt v kategorii Školicí projekt roku 2007.