Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Analýza rizik iniciačních zdrojů

Existuje celkem 13 možných účinných zdrojů iniciace výbušné atmosféry. Jedním ze základních kroků v procesu analýzy rizik je jejich identifikace, vyhodnocení a případná eliminace.

Iniciační zdroj Příklady příčin
Horké povrchy radiátory, sušárny, topné spirály, třecí spojky, mechanicky působící brzdy, tření rotujících součástí, poruchy zařízení pracující za vysokých teplot, poruchy tepelné izolace, opracování materiálů, poruchy spojek, brzd, ložisek, zadření mechanismů
Plameny, horké plyny (včetně horkých částic) jiskry vzniklé při svařování a řezání, zařízení na spalování, práce s plamenem
Mechanicky vznikající jiskry tření, nárazy, abrazivní procesy (broušení, leštění), cizí předměty v zařízeních, řezání, poruchy brzd, ložisek a rotujících mechanismů
Elektrická zařízení zapínání a rozpínání elektrických obvodů, uvolnění spojů, rozptylové proudy, elektrické oblouky
Rozptylové elektrické proudy zpětné proudy v zařízeních na výrobu energie, zkrat, zemní zkrat, magnetická indukce, poruchy izolací vedení vysokého napětí a zařízení, úder blesku
Statická elektřina trsové výboje, výboj z nabitých izolovaných vodivých částí, plazivé výboje, kuželové výboje, výboje z mraku, třecí postupy
Úder blesku blesk, ohřátí bleskosvodu
Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny poruchy rozhlasových a jiných vysílačů, poruchy měřících a lékařských přístrojů, vysokofrekvenční generátory
Elektromagnetické vlny soustředěné záření přes předměty (čočky, reflektory), intenzivní světelné zdroje (nepřetržité či záblesky), lasery (včetně měřících přístrojů), zdroje silného záření
Ionizující záření RTG paprsky, radioaktivita, následné chemické reakce (rozkladné exotermické reakce)
Ultrazvuk absorpce ultrazvukových vln z elektroakustického měniče
Adiabatická komprese a rázové vlny teplo při výrazných a rychlých adiabatických kompresích, rázová vlna vzniklá náhlým uvolněním vysokotlakých plynů do potrubí, zahřívání při průchodu rázové vlny potrubím
Exotermické reakce včetně samovznícení prachů exotermické chemické reakce, reakce pyroforických látek se vzduchem, reakce alkalických kovů s vodou, samovznícení hořlavých prachů, samoohřev krmných směsí vlivem biologického rozkladu, rozložení organických peroxidů, polymerační reakce