Zkušebna výbušnosti hořlavých prachů, plynů a par kapalin

Zkušebna výbušnosti hořlavých prachů, plynů a par kapalin je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

 

ČINNOSTI

 • stanovení požárně technických charakteristik tuhých hmot, prachů, plynů a par hořlavých kapalin dle Vyhlášky MV č.246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně pro potřeby určení prostředí, dopravu a hodnocení rizik
 • stanovení teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí
 • stanovení spodní meze výbušnosti
 • stanovení minimální iniciační energie
 • stanovení výbuchové charakteristiky průmyslových prachů, plynů a par hořlavých kapalin pro výpočet jištění zařízení proti tlakovým účinkům výbuchu
 • stanovení limitního obsahu kyslíku
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti
 • stanovení samovznětlivých vlastností hořlavých látek
 • stanovení kritické výšky skládky paliv nebo jiných hořlavých hromadných substrátů
 • stanovení nebezpečných vlastností chemických látek podle Vyhlášky 85/1999 Sb.
 • zatřídění práškových materiálů nebo odpadu podle stupně nebezpečnosti pro účely přepravy (Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží – RID, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR)
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů z hlediska hořlavosti, výbušnosti, oxidačních a pyroforických vlastností
 • komplexní palivářské charakteristiky (obsah vody, popele, prchavé hořlaviny, výhřevnost, nedopal, tavitelnost popela, elementární analýza H, C, N, S, prvkový rozbor paliva a popela) mlecí zkoušky

 

DALŠÍ ČINNOSTI

 • výzkum v oboru výbušnosti materiálů
 • znalecká činnost v oboru výbušnosti
 • provádění zkoušek pro zpracování analýzy rizik
 • provádění zkoušek pro zpracování "Dokumentu o ochraně proti výbuchu"

 


 

 KONTAKT

 

 

  Jméno, E-mail Telefon Fax Mobil
  Ing. Ladislav Mokoš 596 252 257 596 252 371 725 772 461
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař
596 252 235  
Sekretariát Zuzana Gregorová 596 252 243 596 252 149