Zkušebna výbušnosti hořlavých prachů, plynů a par kapalin

Zkušebna výbušnosti hořlavých prachů, plynů a par kapalin je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

 

ČINNOSTI

 • stanovení požárně technických charakteristik tuhých hmot, prachů, plynů a par hořlavých kapalin dle Vyhlášky MV č.246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně pro potřeby určení prostředí, dopravu a hodnocení rizik
 • stanovení teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí
 • stanovení spodní meze výbušnosti
 • stanovení minimální iniciační energie
 • stanovení výbuchové charakteristiky průmyslových prachů, plynů a par hořlavých kapalin pro výpočet jištění zařízení proti tlakovým účinkům výbuchu
 • stanovení limitního obsahu kyslíku
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti
 • stanovení samovznětlivých vlastností hořlavých látek
 • stanovení kritické výšky skládky paliv nebo jiných hořlavých hromadných substrátů
 • stanovení nebezpečných vlastností chemických látek podle Vyhlášky 85/1999 Sb.
 • zatřídění práškových materiálů nebo odpadu podle stupně nebezpečnosti pro účely přepravy (Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží – RID, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR)
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů z hlediska hořlavosti, výbušnosti, oxidačních a pyroforických vlastností
 • komplexní palivářské charakteristiky (obsah vody, popele, prchavé hořlaviny, výhřevnost, nedopal, tavitelnost popela, elementární analýza H, C, N, S, prvkový rozbor paliva a popela) mlecí zkoušky

 

DALŠÍ ČINNOSTI

 • výzkum v oboru výbušnosti materiálů
 • znalecká činnost v oboru výbušnosti
 • provádění zkoušek pro zpracování analýzy rizik
 • provádění zkoušek pro zpracování "Dokumentu o ochraně proti výbuchu"

 


 

 KONTAKT

 

 

  Jméno, E-mail Telefon Fax Mobil
  Ing. Ladislav Mokoš 596 252 257 596 252 371 725 772 461
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař
596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243