Zkušebna hořlavosti materiálů

Zkušebna hořlavosti materiálů je součástí Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované ČIA.

 

ČINNOSTI

 • stanovení teplot vzplanutí, vznícení a hoření pro hodnocení hořlavosti
 • stanovení nebezpečných vlastností chemických látek podle Vyhlášky 164/2004 Sb.
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů z hlediska hořlavosti, výbušnosti, oxidačních a pyroforických vlastností
 • zkoušky a kontroly zásypových materiálů k likvidaci hlavních důlních děl v rozsahu nezbytném pro naplnění ustanovení § 6 odst. 3, 4 Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb.
 • zkoušky materiálů pro kolejová vozidla dle UIC 564-2 přílohy 4-12 a 15 a PN-K-02501 a PN-K-02508 čl. 4.1 až 4.8
 • ověřování inertních prachů pro použití v dolech
 • zkoušky přenosných hasicích přístrojů
 • zkoušky hasicích prostředků - hasicí prášky a hasiva jiné než voda
 • zkoušky dopravních pásů hadic a potrubí z plastů z hlediska hořlavosti
 • zkoušky hořlavosti kapalin pro hydraulické obvody
 • zkoušky protivýbuchových vodních uzávěr (korýtka a vaky)
 • zkoušky zpevňovacích hmot pro použití v podzemí
 • zkoušky odolnosti svařovacích hadic k rozžhaveným částicím
 • textilie snadnost zapálení a rychlost hoření svisle umístěných vzorků
 • hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku (cigareta, zápalka)
 • stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla dle ČSN a ASTM
 • velkorozměrové zkoušky v požární štole (dopravní pásy, hadice, lutny, plastové nádrže, kulové kohouty, zpětné klapky atd.)
 • simulování požárů strojů a zařízení v požární štole
 • zkoušení vznětlivosti materiálů ve stlačeném kyslíku
 • posudková činnost v oboru hořlavost

 


 

 KONTAKT

  Jméno, E-mail Telefon Fax
  Petr Starzyczny 596 252 338 596 252 371
Vedoucí zkušeben Ing. Robert Pilař 596 252 235  
Sekretariát Zuzana Krestová 596 252 243