Významná oprávnění k činnosti

ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

VVUÚ, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.

viz IMS >>

 

ZNALECKÁ ORGANIZACE

VVUÚ, a.s. je zápisem Ministerstva spravedlnosti do seznamu znalců zn. 15/99 - OOD ze dne 18.5.1999 určena jako nezávislá znalecká organizace v oborech bezpečnost práce, elektronika, elektrotechnika, chemie, kybernetika, ochrana přírody, požární ochrana, projektování, služby, stavebnictví, strojírenství, střelivo a výbušniny, hornictví, geotechnika, ekologie, důlní elektronika, realizace zajištění a likvidace starých důlních děl, výstup důlních plynů na povrch.

 

OPRÁVNĚNÍ K HORNICKÉ ČINNOSTI

VVUÚ, a.s. je držitelem Oprávnění OBÚ č. 116/2003 k provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, včetně oprávnění k zajišťování a likvidaci starých důlních děl.

 

AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 214, NOTIFIKOVANÁ OSOBA č. 1019


ÚNMZ byly uděleny VVUÚ, a.s. autorizace při činnostech posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oblastech:

  • osobní ochranné prostředky (dle NV č. 21/2003 Sb., Směrnice Rady 89/686/EEC )
  • strojní zařízení (dle NV č. 176/2008 Sb., Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/EC)
  • výbušniny pro civilní použití (dle NV č. 358/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Směrnice rady 93/15/EEC)

viz UDĚLENÉ AUTORIZACE >> 

 

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI K CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 166/2013

Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s. č. 3076 je akreditován ČIA pro certifikaci důlních strojů a zařízení, osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky, lan, výbušnin a pomůcek, dopravních pásů, pneumatického ručního nářadí, analyzátorů  plynů a FIBC vaků.

viz CERTIFIKACE VÝROBKŮ >>

 

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 136/2014

Zkušební laboratoř č. 1025 akreditovaná ČIA je akreditovaná ke zkouškám důlních strojů, osobních ochranných prostředků, hořlavosti, výbušnosti materiálů, analyzátorů, hasicích prostředků, chemických látek, prašnosti, proudění, nářadí, výbušnin, protivýbuchových ochran, defektoskopie, lan, výztuží, technické akustiky, měření složení skládkových a hořlavých plynů a par a metanscreeningu.

viz. ZKUŠEBNICTVÍ >>

 

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI K CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU č. 636/2013


Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve VVUÚ, a.s. č. 3125 je akreditován ČIA pro certifikace systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a certifikace systémů managementu kvality ve spojení s požadavky na kvality při svařování a systémů managementu bezpečnosti informací v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení.

viz. CERTIFIKACE SM >>