Projekt "Rozvoj profesního vzdělávání v oblasti průmyslových rizik"

Z grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaného z rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu reprezentovaného Moravskoslezským krajským úřadem, byl zahájen od 01.09.2006 projekt Rozvoje nabídky dalšího profesního vzdělávání v oblasti průmyslových rizik a byl ukončen 30.04.2008.

Cílem projektu byl vývoj a pilotní ověření modulárního vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj dalšího profesního vzdělávání v oblasti průmyslové bezpečnosti, se zaměřením na eliminaci vzniku výbuchu a požáru v technologických zařízeních. Šlo hlavně o podporu vzdělávání zaměstnanců v podnicích s cílem prohlubovat znalosti a dovednosti v daných oborech. Dílčím cílem bylo dosažení vyššího stupně bezpečnosti v průmyslových provozech, ke snížení počtu havárií a ochraně zdraví a života zaměstnanců před účinky výbuchu a požáru.

Celý projekt byl rozdělen do 3 modulů - A, B, C.

Modul A – „Výbušná prostředí,
zamezení a ochrana proti výbuchu prachu“, základní pojmy a metodologie proběhl v měsíci květnu - červnu 2007 a byl zaměřen na všeobecnou základní orientaci v problematice názvosloví a definic pojmů v oblasti protipožární a protivýbuchové prevence.

Modul B – „Bezpečnost strojních zařízení“, zásady pro posouzení rizika v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu prachů proběhl v měsíci červenci - říjnu 2007 a jeho cílem bylo získání podrobnějších informací v oblasti určování rizik požáru a výbuchu v průmyslových technologiích.

Modul C – „Způsoby protiexplozní ochrany v průmyslových provozech“ se konal v průběhu měsíce října a listopadu 2007.

Modul C se specializoval na poskytnutí orientace v určování jednotlivých druhů opatření pro vyloučení či eliminaci požáru a výbuchu v průmyslových provozech. Byl určen pro odborníky v oboru s ověřenými znalostmi a praktickými zkušenostmi, kteří se problematice věnují delší dobu profesně.