Autorizovaná osoba 214 / Notifikovaná osoba 1019

VVUÚ, a.s. je na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizovanou osobou 214 oznámenou (notifikovanou) Evropské komisi pod číslem 1019.
Rozsah udělených autorizací k posuzování shody výrobků stanovených podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních)

Vymezení rozsahu autorizace
Strojní zařízení uvedeno v příloze č. 4 nařízení vlády:
12. Strojní zařízení pro práce v podzemí těchto typů:
12. 1 Lokomotivy a brzdné vozy

Postupy posuzování shody:

  • ES přezkoušení typu - § 5 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a) (ES přezkoušení typu - čl. 12 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a)
  • komplexní zabezpečení jakosti - § 5 odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. b) (komplexní zabezpečení jakosti - čl. 12 odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. b)

 


STROJNÍ ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCE V PODZEMÍ

 

Důlní lokomotiva

Kolejová lokomotiva

Strojní zařízení pro práce v podzemí následujících typů (bod 12 přílohy č. 4)
VVUÚ, a.s., jako notifikovaná osoba č. 1019 provádí posouzení shody následujících výrobků specifikovaných v příloze č. IV strojní směrnice 2006/42/EC (MD) (v příloze č. 4 nařízení vlády č. 176/2008 Sb. - NV):

  • 12.1 Lokomotivy a brzdné vozy

ES přezkoušení typu

 -

§ 5 odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. a) (příloha č. 9)

Komplexní zabezpečování jakosti

 -

§ 5 odst. 3 písm. c) a odst. 4 písm. b) (příloha č. 10)

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Pracovní postroj

VVUÚ, a.s., jako notifikovaná osoba č. 1019, provádí posouzení shody následujících výrobků specifikovaných v článku 8 (4) OOP směrnice 89/686/EEC, ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES (v § 3, písm. f) nařízení vlády č. 21/2003 Sb.):

  • osobní ochranné prostředky chránící před pádem z výšky

ES přezkoušení typu  - čl. 10 / § 4
ES systém řízení jakosti výrobku  - čl. 11A / § 5
Systém zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu  - čl. 11B / § 6

 

 

 

 

 

VÝBUŠNINY PRO CIVILNÍ POUŽITÍ 

Rozbušky   Výbušniny

VVUÚ, a.s., je notifikovaná podle Směrnice rady 93/15/EEC o harmonizaci předpisů (nařízení vlády č. 358/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) týkajících se uvádění na trh a dozoru pro:

  • výbušniny pro civilní použití

ES přezkoušení typu  -  Příloha č. 2.
Shoda s typem  -  Příloha č. 2. II
Zabezpečování jakosti výroby  -  Příloha č. 2. III
Zabezpečování jakosti výrobku  -  Příloha č. 2. IV
Ověřování jednotlivých výrobků   -  Příloha č. 2. V
Ověřování celku  -  Příloha č. 2. VI

                                  

              

 

   

 

 


 

 

Vydané dokumenty

Formuláře ke stažení

Další Notifikované osoby


KONTAKT

 

  Jméno, E-mail Telefon Fax
Statutární zástupce

Ing. Libor Štroch, Ph.D.

596 252 200 596 232 098
 

Ředitel společnosti

   
Zástupce Ing.Tomáš Dorazil 596 252 268 596 252 147