Komplexní řešení požadavků NV č. 406/2004 Sb.

Zajištění komplexních služeb v oblasti plnění požadavků Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (implementace požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 92/99/EC – ATEX 137).


  • Realizace bezpečnostních auditů ve vztahu k plnění požadavků NV č. 406/2004 Sb.,
  • Komplexní zpracování a vedení Dokumentace o ochraně před výbuchem (požadavek § 4, pís. d) NV č. 406/2004 Sb.),
  • Analýza rizik technologie, technologických částí a zařízení a jejich následná kategorizace do zón z pohledu nebezpečí výbuchu:

ČSN EN 60079-10-2 - prostory s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-10-1 - prostory s hořlavými plyny a párami

  • Koplexní rozbory Požárně technických charakteristik a výbuchových charakteristik materiálů (prostřednictvím Akreditované zkušební laboratoře ČIA č. 1025 - VVUÚ, a.s.),
  • Analýza a vyhodnocení rizik spojených s přítomností iniciačních zdrojů (ČSN EN 1127-1, ČSN EN 13463-1 a dalších navazujících),
  • Návrh a možné zprostředkování technických a organizačních opatření,
  • Komplexní revize a realizace označování nebezpečných prostor bezpečnostními značkami (NV č. 11/2002 Sb. se změnami NV č. 405/2004 Sb.).

                  


  KONTAKT 

  Jméno, e-mail Telefon Fax
Vedoucí divize Ing. Martin Kulich 596 252 180 596 232 098
Sekretariát Eva Sajašová 596 252 470 596 232 098