Komplexní služby v oblasti PO a BOZP

Oblast BOZP

Prostřednictvím našich odborně způsobilých osob v prevenci rizik poskytujeme našim klientům komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež vyplývají z požadavků zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění a souvisejících právních předpisů:

 • identifikace a hodnocení rizik,
 • zařazení prací do kategorií dle nařízení vlády č. 432/2003 Sb.,
 • organizační směrnice pro řízení BOZP v podniku,
 • směrnice pro přidělování OOPP v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb.,
 • osnovy a realizace školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,
 • provozní předpisy,
 • dokumentace k technickým zařízením (např. systém bezpečné práce, atd.),
 • dopravně provozní řády,
 • provozní řády skladu.

 

Oblast PO

Prostřednictvím našich odborně způsobilých osob v požární ochraně zajišťujeme zpracování vedení veškerých úkonů na úseku zajištění PO  vycházejících z požadavků zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řád,
 • požární poplachové směrnice,
 • požární evakuační plán,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedení školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha,
 • dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

                                 


  KONTAKT 

  Jméno, e-mail Telefon Fax
Vedoucí divize Ing. Martin Kulich 596 252 180 596 232 098
Sekretariát Eva Sajašová 596 252 470 596 232 098