FAQ

Co znamená VVUÚ, a.s.?

Registrační značka firmy vycházející z historického značení a je nástupnickou organizací původního Vědeckovýzkumného uhelného ústavu, který se transformoval do nového moderního subjektu působícího na trhu ve vybraných oborech se zaměřením na bezpečnost v průmyslových odvětvích s označením VVUÚ, a.s.

Co je to Facility Management?

Facility management je obor, který zahrnuje komplexnost služeb, ke kterému směřuje úsilí (D20) Správy majetku a služeb VVUÚ a.s., tj. k zajištění a poskytováni následujících služeb:

1) technický provoz a správa objektu - údržba a provoz technologií a stavebních části objektů, požární bezpečnost, likvidace odpadů, zahradnické práce, vnější a vnitřní úklid objektů, inženýrská činnost,

2) provoz objektů - ostraha, recepce - kontrola pohybu návštěv, řízení parkování v areálu,

3) realitní činnost - pronájem kancelářských a provozních prostor.

V našem pojetí Facility Managementu se jedná o komplexní činnost, kdy jsou služby provázány a řízeny tak, aby v konečném efektu vytvářely v objektu příjemné prostředí odpovídající určení objektu.

Každý komerční objet je nutno chápat jako investici majitele objektu. Facility Management je proto nutno poskytovat na takové úrovni, aby naše práce byla skutečnou přidanou hodnotou zajišťující majiteli objektu návratnost jeho investice - prostřednictvím spokojených nájemníků a plně obsazeného objektu.

Jaký je rozdíl mezi službami poskytovanými akreditovanou zkušební laboratoří a neakreditovanou zkušební laboratoří?

Akreditací zkušební laboratoře se rozumí posouzení shody managementu jakosti laboratoře s kritérii mezinárodní normy ISO/IEC 17025. Akreditace znamená uznání způsobilosti zkušební laboratoře národním akreditačním orgánem k provádění zkoušek v rozsahu uvedeném v Osvědčení o akreditaci. Výsledky akreditované zkušební laboratoře jsou tedy uznávány členskými státy Evropské unie. Pokud má tedy firma vybudován systém jakosti dle norem ISO, měla by přednostně využívat služeb akreditovaných zkušebních laboratoří, u kterých je akreditací dána určitá garance kvality poskytovaných služeb.

Co je prohlášení o shodě a jak postupovat při jeho zpracování?

Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v ES prokazuje, že byl naplněn postup posuzování shody.

Všeobecná kriteria pro zpracování prohlášení o shodě stanovují normy ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (obsah prohlášení o shodě), ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (podpůrná dokumentace).

Prohlášení o shodě musí obsahovat odkazy na směrnice na jejichž základě je vydáno, informace o výrobci, zplnomocněném zástupci, popřípadě o notifikovaném orgánu posuzujícím shodu, dále o výrobku, a popřípadě odkaz na harmonizované normy nebo jiné normativní dokumenty. Přesné požadavky na obsah prohlášení o shodě jsou uvedeny v nařízeních vlády k provádění posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jak dlouho musí být prohášení o shodě archivováno a kdo má tuto povinnost?

Povinnost archivovat prohlášení o shodě má výrobce nebo zplnomocněný zástupce se sídlem v ES. Pokud tomu tak není pak povinnost přechází na dovozce nebo osobu odpovědnou za uvedení výrobku na trh ES. Prohlášení o shodě musí být archivováno nejméně 10 let od posledního data výroby, nestanoví-li nařízení vlády výslovně jinou dobu.

Je D60 certifikována dle ISO EN 9001:2001?

Ano, D 60 je certifikována a je součástí systému managementu jakosti VVUÚ a.s.

Je D60 certifikována stran svářečských procesů, popř. je na D60 svařovací inženýr?

D60 je certifikována dle normy ČSN 73 2601 a je držitelem Velkého průkazu způsobilosti č. IC 1R-563 výhledově je plánována recertifikace dle EN 729-2 Zabezpečení jakosti při svařování.

 Je na D60 horizont. frézka a její parametry?

V současné době nikoliv, výhledově je plánován nákup CNC strojů.

Co znamenají zkratky SMJ, SMBOZP a EMS?

1) SMJ - systém managementu jakosti
2) SMBOZP - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
3) EMS - systém environmentálního managementu

Kde mohu získat certifikace SMJ, SMBOZP a EMS?

1) certifikace SMJ podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 - Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu jakosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve VVUÚ, a.s., č. 3125

2) certifikace SMBOZP podle specifikace OHSAS 18001:1999 - Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu jakosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve VVUÚ, a.s., č. 3125

3) certifikace EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 - Certifikační orgán pro certifikaci systémů environmentálního managementu ve VVUÚ, a.s., č. 3139

Co je SWOT-analýza?

SWOT jsou začáteční písmena příslušných anglických termínů, které jsou:

Strenghts - silné stránky
Weaknesses - slabé stránky
Opportunities - příležitosti
Threats - ohrožení

SWOT analýza slouží k základní identifikaci současného stavu podniku.